หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ## เบอร์โทรศัพท์หลัก 053-584705 แฟกซ์ (อัตโนมัติ) 053-584850 E-mail : lpnjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน
 1. ที่ ๑๔/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฏหมายมาปฏิบัติหน้าที่
 2. ที่ ๑๕/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฏหมายปฏิบัติหน้าที่ ก.ค. - ก.ย.๕๙
 3. ที่ ๖๑/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฏหมายมาปฏิบัติหน้าที่ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙
 4. ที่ ๔๓/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฏหมายมาปฏิบัติหน้าที่ กรกฏาคม- กันยายน ๒๕๖๐
 5. ที่ ๑๐๓/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฏหมายมาปฏิบัติหน้าที่ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐
 6. ที่ ๑๐/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฏหมายมาปฏิบัติหน้าที่ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๐
 7. ที่ ๖๕/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฏหมายมาปฏิบัติหน้าที่ ตุลาคม ๒๕๖๐
 8. ที่ ๘๖/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฏหมายมาปฏิบัติหน้าที่ พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๐
 9. ที่ ๑๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฏหมายมาปฏิบัติหน้าที่ มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑
 10. ที่ ๑๗/๒๕๖๑ เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฏหมายมาปฏิบัติหน้าที่ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑
 11. ที่ ๔๕/๒๕๖๑ เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฏหมายมาปฏิบัติหน้าที่ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑
เอกสารอื่นๆ
จุลสาร
 1. จุลสารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำต้นเดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๙
 2. จุลสารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำต้นเดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๑
 3. จุลสารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำต้นเดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๖
 4. จุลสารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำต้นเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๒
 5. จุลสารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำต้นเดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ฉบับที่ 8
 6. จุลสารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำต้นเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๗
 7. จุลสารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำต้นเดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๑๐
 8. จุลสารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำต้นเดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๑๑
 9. จุลสารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำต้นเดือนธันวาคม(ต้นเดือน) พุทธศักราช ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๑๐
 10. จุลสารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำต้นเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๕
 11. จุลสารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำต้นเดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๓
 12. จุลสารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำต้นเดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๔

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

13

         นางสาวศศิธร พงศ์พันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ศาลในจังหวัดลำพูน พ.ศ.2561” ณ ศาลจังหวัดลำพูนตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูนร่วมกับศาลจังหวัดลำพูนจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 4
ตจ.45/61
ครบผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
พ.11/60
ฟังอุทธรณ์ฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.46/61
นัดพร้อม/ชี้/สืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
พ.50/61
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ - เวลา 9.00 น.