ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ## เบอร์โทรศัพท์หลัก 053-584705 แฟกซ์ (อัตโนมัติ) 053-584850 E-mail : lpnjc@coj.go.th

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน เรื่องสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑


                       ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน เรื่องสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑     รายละเอียดตามเอกสารแนบ


เอกสารแนบ