ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ## เบอร์โทรศัพท์หลัก 053-584705 แฟกซ์ (อัตโนมัติ) 053-584850 E-mail : lpnjc@coj.go.th

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน


                 ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน รายละเอียดตามเอกสารแนบ


เอกสารแนบ