ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ## เบอร์โทรศัพท์หลัก 053-584705 แฟกซ์ (อัตโนมัติ) 053-584850 E-mail : lpnjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมงานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2560

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน  ร่วมกิจกรรมงานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2560
               เมื่อวันที่ 5 กันยายน ๒๕60 เวลา 08.00 น. นางสาวศศิธร พงศ์พันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน และคณะเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ร่วมกิจกรรมงานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูนหนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2560 โดยร่วมกันทำสลากภัต ประกอบด้วยอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ จตุปัจจัยไทยทานเพื่อร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


เอกสารแนบ