ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ## เบอร์โทรศัพท์หลัก 053-584705 แฟกซ์ (อัตโนมัติ) 053-584850 E-mail : lpnjc@coj.go.th

ประกาศสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรการในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์บันทึกภาพหรือเสียง หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในบริเวณศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน


              ประกาศสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรการในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์บันทึกภาพหรือเสียง หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในบริเวณศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน


เอกสารแนบ