ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ## เบอร์โทรศัพท์หลัก 053-584705 แฟกซ์ (อัตโนมัติ) 053-584850 E-mail : lpnjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมปฏิบัติธรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
                   เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 17.30 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูนโดยนางสาวศศิธร พงศ์พันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน


เอกสารแนบ