ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ## เบอร์โทรศัพท์หลัก 053-584705 แฟกซ์ (อัตโนมัติ) 053-584850 E-mail : lpnjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน จัดโครงการ “เยี่ยมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน” ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน จัดโครงการ “เยี่ยมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน” ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
                                  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูนโดยนางสาวศศิธร พงศ์พันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม จัดโครงการ “เยี่ยมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน”
ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน


เอกสารแนบ