ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ## เบอร์โทรศัพท์หลัก 053-584705 แฟกซ์ (อัตโนมัติ) 053-584850 E-mail : lpnjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมงานประเพณี “สลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก” ประจำปี พ.ศ. 2561

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน  ร่วมกิจกรรมงานประเพณี “สลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก”  ประจำปี พ.ศ. 2561
                          เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน นำโดยนางสาวศศิธร พงศ์พันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ร่วมกิจกรรมงานประเพณี “สลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก”
ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยร่วมกันทำสลากภัตซึ่งประกอบไปด้วยอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ และจตุปัจจัยไทยทานเพื่อร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย
วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน และเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงาม อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตต่อไป


เอกสารแนบ