ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ## เบอร์โทรศัพท์หลัก 053-584705 แฟกซ์ (อัตโนมัติ) 053-584850 E-mail : lpnjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน จัดโครงการ “เยี่ยมให้กำลังใจเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเละเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน จัดโครงการ  “เยี่ยมให้กำลังใจเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเละเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
                       เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน นำโดยนางสาวศศิธร พงศ์พันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม จัดโครงการ
“เยี่ยมให้กำลังใจเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเละเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ